Privacystatement

Privacy Statement Knopper en Van Stiphout Advocaten

Knopper en Van Stiphout Advocaten respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Knopper en Van Stiphout Advocaten verwerkt.

Grondslagen voor verwerking

Knopper en Van Stiphout Advocaten verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie voor onze dienstverlening schakelt Knopper en Van Stiphout Advocaten veelal een derde partij in. U kunt als betrokkene zelf de keuze maken om hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van een nieuwbrief of andere vorm van communicatie uitingen van Knopper en Van Stiphout Advocaten.

Doel verwerking persoonsgegevens

Knopper en Van Stiphout Advocaten verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

  • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
  • innen van declaraties;
  • advisering, bemiddeling en verwijzing;
  • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
  • marketing- en communicatie activiteiten;
  • werving en selectie (sollicitatie).

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Knopper en Van Stiphout Advocaten verwerkt de persoonsgegevens die u op eigen initiatief heeft verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt (waaronder wederpartijen), of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Waarom verwerking persoonsgegevens

Knopper en Van Stiphout Advocaten verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

  • wettelijke verplichting;
  • uitvoering van een overeenkomst;
  • verkregen toestemming van betrokkene;
  • gerechtvaardigd belang.

Delen van uw gegevens

Knopper en Van Stiphout Advocaten deelt uw persoonsgegevens alleen met derden voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigenonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Knopper en Van Stiphout Advocaten, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij. Daarnaast kan Knopper en Van Stiphout Advocaten persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Knopper en Van Stiphout Advocaten uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Knopper en Van Stiphout Advocaten ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van de second opinion of deskundigenrapport.

Beveiliging persoonsgegevens

Knopper en Van Stiphout Advocaten hecht grote waarde aan de beveiliging en de bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Knopper en Van Stiphout Advocaten gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Knopper en Van Stiphout Advocaten in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Knopper en Van Stiphout Advocaten bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking danwel op grond van de wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzake, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Knopper en Van Stiphout Advocaten aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsverplichting van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

Knopper en Van Stiphout Advocaten
Wilhelminalaan 1
5707 BS Helmond
info@letselschadehelmond.nl

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Knopper en Van Stiphout Advocaten neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Gebruik social media

Op de website van Knopper en Van Stiphout Advocaten zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals LinkedIn of Facebook. Knopper en Van Stiphout Advocaten houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van die persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is her raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Cookies

Knopper en Van Stiphout Advocaten houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Knopper en Van Stiphout Advocaten verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website van Knopper en Van Stiphout Advocaten te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website van Knopper en Van Stiphout Advocaten op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

De website van Knopper en Van Stiphout Advocaten maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplichting of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website van Knopper en Van Stiphout Advocaten geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst voor het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Knopper en Van Stiphout Advocaten heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecompost/ internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Blogs

Op de website biedt Knopper en Van Stiphout Advocaten een blog of forum aan die vrij toegankelijk is. Alle informatie die hierop wordt geplaatst, kan door eenieder, willekeurige partij derde partij, worden gelezen, verzameld en gebruikt. Een verzoek om persoonsgegevens te verwijderen uit een blog of forum kan worden ingediend via de contactgegevens onder ‘Privacy rechten van betrokkenen’. Knopper en Van Stiphout Advocaten is in sommige gevallen niet in staat om persoonsgegevens uit een blog of forum te verwijderen. In een reactie op uw voornoemde verzoek geeft Knopper en Van Stiphout Advocaten dan aan dat het niet gelukt is en ook om welke reden. In het geval u als betrokkene gegevens post via een applicatie van een derde partij (via social media), dan is die derde partij of de beheerder van de applicatie het aanspreekpunt bij dergelijke verzoeken om verwijdering of andersoortige privacy vragen.

Aanpassing privacy statement

Knopper en Van Stiphout Advocaten heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

Bij vragen of opmerkingen over de werking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met mr. R.A. Knopper, privacy Officer (0492-536666).

Dit privacy statement is opgesteld in mei 2018.