Door ziekte of ontslag geen werk meer? Dan kunt u nog terugvallen op het sociaal zekerheidsrecht.

Sociaal zekerheidsrecht is het sociale vangnet voor Nederlandse burgers/ingezetene. Onder het sociaal zekerheidsrecht vallen onder andere de wetten en regels die gelden in het geval van arbeidsongeschiktheid, ziekte, pensioen of werkloosheid en garanderen dat een (ex-)werknemer voorzien wordt van inkomen.

Dit wordt ook wel sociale verzekeringen genoemd, die onderverdeeld zijn in volksverzekeringen en werknemersverzekeringen. Volksverzekeringen worden betaald vanuit de belastingen die de overheid ontvangt. De werknemersverzekeringen worden betaald via de werknemers-, dan wel werkgeverspremies. Dit betekent dat iedere Nederlandse burger recht heeft op de volksverzekering. Om aanspraak te maken op de werknemersverzekeringen moet een burger werknemer geweest zijn.

Het Nederlandse sociaal zekerheidsrecht kent de volgende werknemersverzekeringen:

(i)         De Werkloosheidswet (WW)

(ii)        De Ziektewet (ZW)

(iii)       De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)

Werkeloosheidswet (WW)

U heeft recht op een WW-uitkering indien u volledig of gedeeltelijk werkloos bent geworden en voldoet aan de zogenaamde wekeneis. Dit betekent u in de afgelopen 36 weken, 26 weken gewerkt heeft. Werken als zelfstandige telt niet mee voor de wekeneis. Daarnaast mag u niet door eigen schuld werkloos zijn geworden. Zelf ontslag nemen, geeft dus geen recht op een WW-uitkering!

Wanneer er vaststaat dat u recht heeft op een WW-uitkering, dan moet er nog beoordeeld worden voor hoe lang u een WW-uitkering krijgt. Indien er wordt voldaan aan de wekeneis, heeft u minimaal recht op drie maanden uitkering. Daarna komt er per gewerkt dienstjaar één maand aan WW-uitkering bij. Vanaf het elfde dienstjaar, wordt dit een halve maand. De maximale duur van de WW-uitkering is 24 maanden (twee jaar).

Ziektewet (ZW)

Indien u arbeidsongeschikt raakt tijdens uw dienstverband, dan betaalt normaliter uw werkgever uw loon door, wat nu als uw arbeidsovereenkomst niet verlengd wordt?

U bent dan tegelijkertijd werkloos en arbeidsongeschikt, maar een WW-uitkering aanvragen is niet mogelijk, aangezien u niet beschikbaar bent voor werk, vanwege uw arbeidsongeschiktheid. Toch wordt u opgevangen in het sociale vangnet van de Ziektewet. U kunt ook in aanmerking komen voor de Ziektewet, indien u bijvoorbeeld ten gevolge van zwangerschap arbeidsongeschikt raakt.

Indien u in aanmerking komt voor de ziektewet, dan krijgt u 70% van uw dagloon aan uitkering. Het dagloon is uw gemiddelde loon dat u per dag ontvangen heeft. Er is een maximum dagloon vastgesteld.

Wet Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)

Mocht u ziek worden tijdens uw dienstverband, dan rust er op uw werkgever een loondoorbetalingsverplichting. Dit betekent dat uw werkgever verplicht is om (2 jaar) minimaal 70% van uw loon te blijven betalen. Mocht u nog steeds ziek zijn na 2 jaar, dan komt u niet in de Ziektewet terecht, maar maakt u mogelijk aanspraak op een WIA-uitkering.

De WIA-uitkering kent een tweetal soort uitkeringen. Voor werknemers die naar verwachting geen of nauwelijks inkomen kunnen verdienen vanwege hun arbeidsongeschiktheid (80% of meer arbeidsongeschikt) is de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten, of IVA in het kort, opgetuigd. De medewerkers die tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt zijn krijgen een WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijke Arbeidsgeschiktheid).

Hierboven is een korte samenvatting van het Nederlandse sociaal zekerheidsrecht weergegeven. Mocht u vragen hebben, omdat u arbeidsongeschikt en/of ontslagen bent, neem dan gerust contact op met onze advocate mevr. mr. (Tessa) Meulendijks-Hermans. Dat kan ook via het formulier bovenaan deze pagina.

specialist advocaat sociaal zekerheidsrecht Helmond

Contactformulier